GÜNEY KORE EĞİTİMİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Yarının Eğitimi Zirvesi > Blog > Güney Kore Eğitim > GÜNEY KORE EĞİTİMİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

0

GÜNEY KORE EĞİTİMİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

2 Ağustos 2018 | Yarının Eğitimi | Güney Kore Eğitim

Dünyada mesleki eğitim, her ülkenin kendi özgün sosyo-ekonomik şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan ya da çıkması beklenen bir eğitim süreci olarak kabul edilmektedir. Çalışmanın temelini oluşturan ülke konumundaki Güney Kore’de de mesleki eğitim sistemi, ülkenin sosyo-ekonomik özelliklerine ve uygulamış olduğu kalkınma politikalarına göre şekil almıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 20. yüzyılın ikincisi yarısının başında yaşamış olduğu savaştan tamamen yıkılmış ve dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline gelmiş olarak çıkan yaratmış olduğu nitelikli işgücü sayesinde günümüzde tüm dünyaya yüksek teknoloji satar hale gelen G.Kore’nin, nitelikli insan kaynağı yaratma hedefiyle çıktığı yolda özellikle mesleki eğitim sisteminde meydana gelen değişimleri detaylı olarak incelemektir.

Toplumların kalkınabilmesinde itici gücü sağlayan en önemli faktörlerden biri eğitimdir. Eğitim, toplum içinde yaşayan bireylere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak bireylerin topluma katkısı sonucu ülkelerin ge- lişmişlik düzeylerinin yükselmesine yardımcı olan bir süreçtir. Ülkelerin kalkınmasında sanayileşmenin çok önemli bir yer tuttuğu düşüncesinden hareketle, sanayileşmenin gerçekleşmesi için gerekli olan nitelikli / beceri düzeyi yüksek işgücü ihtiyacı tarihsel süreç içerisinde ülkelerin çözmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Günümüz teknolojik gelişmelere uygun olarak yetişecek kalifiye işgücü, hem işgücü piyasalarında rahatlıkla istihdam edilecek hem de yüksek beceri düzeyi sayesinde üretim sürecinde önemli bir katma değer yaratacaktır. Kalifiye işgücünün yetişmesinde ise ilk akla gelen alan ise mesleki eğitimdir.

Mesleki eğitim politika ve programlarında amaç, bireyleri beceri yönün- den geliştirip özellikle ülkenin sanayisinin istediği tarzda istihdam edilebi- lirlikleri artırmak olarak ifade edilse de günümüzde bireylerin becerilerini ve niteliklerini artırmanın istihdamı artırıcı etkisi sınırlı kalmaktadır. İstihdamı artırmada beceri geliştirme ile birlikte maddi desteklerin, sübvansi- yonların verilmesi ve dolayısıyla işveren üzerindeki istihdam yüklerinin azaltılması politikalarının daha fazla etkili olduğu savunulmaktadır. Güney Kore uygulaması da bunlardan biridir. Kore Hükümeti mesleki eğitimde beceri geliştirme sistemini kurmasının yanında işverenlerin mesleki eğitim vermesi karşılığında onlara ciddi sübvansiyonlar vermektedir. Dolayısıyla sistemin işgücü piyasalarında olumlu sonuç vermesi büyük ölçüde devletin mesleki eğitim politikalarında öncü olması ve firmalara sağladığı maddi destekler sayesinde gerçekleşmiştir.

Kore’nin ekonomik mucizesinin temelinde büyük ölçüde eğitime verdiği önem yatmaktadır. Bu doğrultuda meydana gelen insan kaynağı ülkenin kalkınmasında en önemli faktörlerden biri olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla Kore ile ilgili yapılan çalışmalarda odak noktası genellikle eğitim olmaktadır. Geçmişte Kore kalkınmasını inceleyen birçok çalışma olmakla birlikte bu çalışma ile Türkiye’de 2015 yılı Nisan ayında hükümet tarafından açıklanan “Üretim ve İstihdama Destek Paketi”nde yer alan mesleki eğitim desteğinin Kore’de yıllar önce sağlanan teşvikler ile neredeyse aynı olması ve Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olan İŞKUR’un son günlerde Kore ile istihdam alanında yakın işbirliği içerisinde olması bu alanda Kore’nin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağı düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.

(Bu yazı Arş. Gör. Ömer Can ÇEVİK’in “GÜNEY KORE KALKINMASINDA MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN ROLÜ” adlı makalesinden alınmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.